top of page

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Cílem studie je ujasnění základní koncepce domu.

- Vhodné umístění na pozemku, výškové osazení do terénu a s tím přímo související podlažnost objektu.

- správné rozvržení místností ke světovým stranám při zachování dostatečného soukromí vůči sousedům a také z hlediska komfortu užívání.

-  O peníze většinou jde až v první řadě. Proto je důležité stanovit finanční limit realizace a přizpůsobit mu stavební program a celkový design domu. Fasádní obklad exotickým dřevem vypadá krásně na vizualizaci ale hůře v excelové tabulce.

- Při studii je také potřeba prověřit regulativy v území které mohout definovat podlažnost objektu, zastavěnou plochu,tvar střechy, procento zeleně na pozemku.. ale i napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Proto je součástí studie i předběžné projednání s orgány státní správy.

Průběh studie

- zpracování několika základních variant formou 3D náhledů a půdorysných konceptů. Následně vybrána nejvhodnější varianta k finálnímu zpracování.

Výstupem studie jsou - půdorysy jednotlivých podlaží včetně rozvržení interiéru (pozice nábytku, tvar kuchyně, umístění krbu..) - situace - řez objektem - pohledy na fasády - perspektivy - základní představa o interiéru - zákres do fotografie případně rozvržení zahrady nebo na čem se dohodneme..

Cena architektonické studie se pohybuje okolo 40 tisíc

DOKUMENTACE DÚR/DSP

Dokumentace pro územní rozhodnutí jak už trochu vyplývá z jejího úplného názvu „ dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“ definuje základní objem, tvar, dispozici, umístění na pozemku a možnosti napojení na infrastrukturu. Je vhodné ji zpracovat u větších nebo komplikovaných projektů, tak aby měl investor jistotu, že je záměr proveditelný a může se pustit do detailního zpracování dalšího stupně dokumentace.

U rodinných domů je vhodné volit z časových i finančních důvodu dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Cena záleží na podrobnosti zpracování a odvíjí se od okruhu profesí, které se na projektu podílejí - geodetické zaměření, radonový průzkum, statické posouzení konstrukce, projekt zdravotechniky (vodovod a kanalizace) včetně přípojek, projekt vytápění, elektroinstalace (silno a slaboproud), plynofikace, požární řešení, větrání a klimatizace, průkaz energetické náročnosti..

Rozsah projektové dokumentace stanovuje vyhláška 499/2006S… ne všechny součásti jsou vždy pro daný záměr nutné. 

Cena cca 140 tis. Obvykle se pohybuje okolo 3% z ceny realizačních nákladů.

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Není potřebná pro stavební řízení, ale pro samotnou stavbu a její standard. Během realizace poté není prostor pro změny a realizační náklady zůstávají pod kontrolou. Dokumentace slouží jako podklad pro zajištění podrobného rozpočtu stavby.

 

Obsahuje detailní stavební výkresy, výpisy jednotlivých prvků okna, dveře, zámečnické, klempířské , truhlářské prvky, dlažby, obklady..). Obvykle se zpracovává pro větší projekty nebo veřejné zakázky, kde je potřeba předem striktně definovat rozsah a realizační náklady. U běžných rodinných domů obvykle stačí detailněji vykreslit stavebně konstrukční řešení (výkresy tvaru s výztužemi) a ve spolupráci s realizační firmou zpracovat potřebné detaily. 

 

Cena dle rozsahu.

 

U projektů, kde je předem těžko odhadnutelná náročnost úlohy, stanovím předběžný odhad ceny a ve finále bude částka odpovídat počtu odpracovaných hodin. Hodinová sazba 500 Kč/hod. 

bottom of page